වත්මන් පරපුරේ සුන්දර යුවතියක් වන Hirushi Jayasena විසින් අලුතෙන්ම RANIDU Lankage සහ PASAN Liyanage සමග එක්ව කර අලුත්ම දේ..

hirushi j

අලුත්ම “හැඟුමන්” ගීතය 😌❤️ ⬇️

R A N I D U -X- H I R U S H I -X- P A S A N

315009985 667493058076845 6539871306503450262 n
313195592 657709985721819 7127962723084914666 n
316296673 676670420492442 5237321710199639224 n
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top