විදේශ රැකියාවක් සොයන ඔබට කදිම අවස්ථාවක්….. ඉක්මනින්.. !

job va 1

විදෙශ සේවා නියුක්ති කාර්යන්ශය මගින් නිකුත් කරන ලද ඔක්තොබර් මසට අදාල විදේශ රෑකියා පොල… PDF බාගතකරගන්න…

මේවෑනි වටිනා අවස්තා ගෑන දෑනගන්න අපගේ Whatsup Group එකට එකතු වේන්න… https://chat.whatsapp.com/IdTvgAkgZoK4EHPm6jd8jw

Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top