පාසල් කාලය අපිට මතක්කරවන අතීතේ ජනප්‍රියම ගායකයෙක් උනු Ranidu Lankage ගේ නවතම ගීතය සහ එයට ලෑබුනු ආදරය

jvhjk

එයට ලෑබිතිබු ආදරනීය ප්‍රේක්ශක අදහස්

ffdsg
gsdzgd
yukgyul
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top