(18) අද විදුලි කප්පාදුව පැය 2 යි විනාඩි 20කි. 18 සිට 21 දක්වා කාලසටහන මෙන්න !

powercut

අද (18) මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර ඈති විදුලි කප්පාදු කාලසටහන.

 සියලු කලාප සඳහා විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත වන්නේ සවස් කාලයේ පැය 2 යි විනාඩි 20යි.

එක් එක් කලාපය සඳහා විදුලිය කප්පාදු කරන වෙලාවන්..

hgjkhgk
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top