විශ්වවිද්‍යාල කඩඉම් ලකුණු මෙතැනින්

විශ්වවිද්‍යාල කඩඉම් ලකුණු මෙතැනින්

2021 උසස්පෙළ විභාගයට අදාළව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා වන කඩඉම් ලකුණු මේ වනවිට අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර තිබේ.

ඒ සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න

Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top