සරාගී Dinithi Walgamage ඈන්ද Sri Lanka Baseball Jersey එක (Photos)

සරාගී Dinithi Walgamage

ශ්‍රී ලංකා බේස්බෝල් එළඹෙන බටහිර ආසියා බේස්බෝල් කුසලාන 2022 සඳහා ඔවුන්ගේ නවතම ජර්සිය එළිදක්වයි.

dinithi 1
dinithi 2
dinithi 3
dinithi 4
dinithi 5
dinithi 6
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top