අලුත් හැඳුනුම්පත,රියැදුරු බලපත්ර කඩදාසි කොලයකින් නිකුත් කරයි. මේවට අඬන්නද හිනාවෙන්නද කියලා හිතාගන්න බෑ…

id driving

රටේ පවතින ආර්තික තත්වයත් සමග සියලුව රාජ්ය සේවාවන් වල කඩදාසි හිගයක් පවතියි. පවතින කඩදාසි හිගය හෙතුවෙන් ID, Diiving License, Insurance පවා මේ වනවිට කඩදාසි කොලයකින් නිකුත් කරයි.

326550753 735373814877483 1662953331648755371 n
326820188 1494578551031890 863022165061212644 n
326692450 716951306629669 3317002743221361900 n
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top