ලෝකෙම බලා සිටින SpaceX බලවත්ම අභ්‍යවකාශ යානයේ පරීක්ෂණ පියාසැරිය (Photos/Video)

Starship Flight Test

ලොව එතෙක් මෙතෙක් නිපදවූ බලවත්ම අභ්‍යවකාශ යානයේ පරීක්ෂණ පියාසැරිය ආරම්භයට තවත් සුළු මොහොතක් පමණක් ඉතිරිව තිබේ.

SpaceX’s Starship හි පරීක්ෂණ පියාසැරියේ සජීවී දර්ශන පහතින්,

Ft6b vUaQAEwYG4 scaled 1
starship spacex
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top