අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

අද දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වන්නේ මෙහෙමයි.. (PHOTO)

මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව විසින් අද (06) දිනට පැය 2 යි විනාඩි 20 ක විදුලි කප්පාදුවක් අනුමත කර ඇත.

එම කාලසටහන පහතින්,

22 638ea25d6b6a0
22 638ea25d6b6a0 1
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top