සුරූපී නිලි නිල්මිනි තෙන්නකොන්ගේ සුරූපී දියනිය උපන්දිනය සෑමරු හෑටි (Photo)

සුරූපී නිලි නිල්මිනි තෙන්නකොන්ගේ සුරූපී දියනිය උපන්දිනය සෑමරු හෑටි (Photo)

සමාජ මාදය තුල සන්සරනය වන සුරුපි නිලි නිල්මිනි තෙන්නකොන්ගෙ සුරුපි දියනිය , ඈගේ උපන්දිනය සෑමරු හෑටි,….

311132219 1510507646119065 4809475060805270476 n
311132176 1510507739452389 2484212816207196457 n
311118321 1510507796119050 1607950022540346275 n
307998706 1496421687527661 5990329725858215698 n
310835623 1508724376297392 8621607848088820173 n
310724831 1508724539630709 8728326045324808905 n
310733005 1508724469630716 2672150259448366330 n
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top