ඉන්දියාවේ ගිහින් ඉගෙන ගන්න මෙන්න ලාංකියන්ට ශිෂ්‍යත්ව වරම්…

education abroad

කොළඹ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් සඳහා විවිධ මට්ටම් හරහා පූර්ණ අරමුදල් සහිත ශිෂ්‍යත්ව 200 ක් පමණ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලබනවා.

මෙම ශිෂ්‍යත්ව පිරිනමනු ලබන්නේ කීර්තිමත් ඉන්දියානු ආයතනවල සහ විශ්ව විද්‍යාලවල විෂය වසම් හරහා අධ්‍යයනය සඳහා වන නමුත් වෛද්‍ය/පරිපූරක වෛද්‍ය, විලාසිතා නිර්මාණ සහ නීති පාඨමාලා ඇතුළත් නොවේ.

මෙය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් සඳහා පමණක් පිරිනමන ශිෂ්‍යත්ව 2023-2024 අධ්‍යයන සැසියකි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ www.mohe.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් අවශ්‍ය විස්තර ලබා ගත හැකියි.

උනන්දුවක් දක්වන අයදුම්කරුවන්ට සහ ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ට සුදුසුකම් නිර්ණායක සහ තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය පිළිබඳව වැඩිදුර දැන ගැනීම සඳහා ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය, කොළඹ හෝ ශ්‍රී ලංකා රජයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත පිවිසීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

විද්‍යුත් තැපෑල: [email protected]  

Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top