ඉතාලියේ සුප්‍රසිද්ධ වැනීසියේ ඇළ සිඳී යයි (VIDEO/PHOTOS)

Venice canals run dry

ඉතාලියේ සුප්‍රසිද්ධ වැනීසියේ ඇළ සිඳී ගොස් තිබෙනවා.

සාමාන්‍යයෙන් ගංවතුර මූලික අවධානයට ලක්වන වැනීසිය, ගොන්ඩෝලා, ජල කුලී රථ සහ ගිලන්රථවලට එහි ප්‍රසිද්ධ ඇළ මාර්ග කිහිපයක සැරිසැරීමට නොහැකි වන පරිදි අසාමාන්‍ය ලෙස අඩු වඩදිය බාදියකට මුහුණ දී ඇත.

විද්‍යාඥයින් සහ පාරිසරික කණ්ඩායම් පවසන පරිදි ඇල්ප්ස් කඳුකරයට සාමාන්‍ය හිම පතනයෙන් අඩකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් ලැබී ඇති අතර, පසුගිය ගිම්හානයේ හදිසි අවස්ථාවෙන් පසු ඉතාලියට තවත් නියඟයකට මුහුණ දිය හැකි බවයි.

වැනීසියේ ගැටලුවලට හේතු සාධක වර්ෂාව නොමැතිකම, අධි පීඩන පද්ධතිය, පූර්ණ චන්ද්රයබ් සහ මුහුදු ජල මට්ටම අඩු වීම ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා.

AA17M44S
download
download 1
A gondola is docked on a dry canal during a low tide in Venice, Italy, Monday, Feb. 20, 2023. (AP Photo/Luigi Costantini)
808x539 cmsv2 8a8eba66 a5c4 50e0 81e6 45ef735ac93a 7420540
2023 02 20T170217Z 1 LYNXMPEJ1J0FT RTROPTP 3 ITALY WEATHER
A gondola is pictured in a canal during a severe low tide in the lagoon city of Venice, Italy, February 17, 2023. REUTERS/Manuel Silvestri REFILE – CORRECTING YEAR
Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top