එන්න එන්නම ලස්සන වෙන උදාරිගෙ ලස්සන වෙන රහස මොකක්ද? කුමාරිකාවක් වගේ ලස්සන Udari Warnakulasooriya… (PHOTOS)

Udari Warnakulasooriya

උදාරි වර්ණකුලසූරිය (Udari Warnakulasooriya) කියන්නේ රිදි තිරයෙත් පුංචි තිරයෙත් ප්‍රේක්ෂක ආදරය නොවඩුවම ලබන රංගන ශිල්පිනියක්.

ඉතිම් උදාරි ඒ නිසා ප්‍රේක්ෂකයින් අතර ගොඩක් ජනප්‍රිය චරිතයක් කිවොත් නිවැරදි.

උදරී මේ ළගක දවසක දී පොටෝ ෂුට් එකක් කරලා තිබ්බා.ඒකට ගොඩක් ප්‍රතිචාරත් ලැබිලා තිබුණා.

බලන්නකෝ එයාගේ ලස්සන…

Born: 22 March 1988 (age 35 years), Negombo, Sri Lanka

Spouse: Sujith Indeewara Wijeratne

Children: Shenarya Umeily

Awards: Popular Actress; Mrs Sri Lanka 2015

Udari Warnakulasooriya

Udari Warnakulasooriya

Udari Warnakulasooriya

Udari Warnakulasooriya

Udari Warnakulasooriya

Udari Warnakulasooriya

Udari Warnakulasooriya

Udari Warnakulasooriya


You Might Like-

Knowledge World Blog- WWW.KNOWLEDGEWORLD.BLOG

Visit Our Online Shop Website- WWW.CEYLEBRITY.COM

Ceylebrity Sinhala News- WWW.CEYLEBRITYNEWS.LK

Share
0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top